On epätavallista, että virusinfektion ja syövän välinen yhteys on yhtä selvä kuin HPV-infektion tapauksessa. Sen vuoksi rokotteen hyödyt ovat niin merkittävät. Sukupuolineutraali rokotusohjelma on järkevä ratkaisu paitsi kohdunkaulan syövän, myös muiden HPV-välitteisten syöpien ennaltaehkäisemiseksi.

Tulisiko HPV-rokote antaa myös pojille?

03/06/2019
HPVrokotteetsyöpä

Tämä artikkeli tuotettiin Kansanvalistusseuran Medialukutaitoa terveydestä -projektissa. Projektiin saatiin rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksesta medialukutaidon edistämiseen.

Teksti: Laura Tuunanen & Matts Ahlbäck

HPV-infektio on kaikkein tavallisin sukupuoliteitse tarttuva virusinfektio: yli 80 prosenttia ihmisistä saa tartunnan elämänsä aikana. Tutkimusten mukaan sukupuolineutraalilla rokotusohjelmalla voitaisiin yhä laajemmin ehkäistä HPV-välitteisten syöpien kehittymistä. Suomen nykyinen kansallinen rokotusohjelma kattaa kuitenkin ainoastaan tytöt.

Papilloomavirus- eli HPV-infektion yhteys kohdunkaulan syöpään havaittiin 1900-luvun loppupuolella, ja vuonna 2008 Harald zur Hausenille myönnettiin Nobel-palkinto HPV-infektion ja kohdunkaulansyövän syy-yhteyden osoittamisesta.

Löydös oli merkittävä syöpätutkimuksen voitto: se loi pohjan kohdunkaulan syövän ennaltaehkäisylle ja rokotteiden kehittämiselle.

Nykyään HPV-viruksia tunnetaan noin 200 ja ne voidaan jakaa ryhmiin sen mukaan, kuinka vahva yhteys kullakin on kohdunkaulan syöpään.

Niin kutsutut matalan riskin virukset ovat syypää esimerkiksi visvasyylien eli kondyloomien kehittymiselle. Korkean riskin virukset, kuten tyypit 16 ja 18, edistävät puolestaan syövän esiasteiden kautta syövän kehittymistä. Kohdunkaulan syöpä on näistä merkittävin, mutta sen lisäksi HPV-infektio lisää muun muassa emättimen, peräaukon, peniksen sekä suun ja nielun alueen syöpien kehittymisen riskiä.

HPV-infektio on tavallisin sukupuoliteitse tarttuva virusinfektio, ja yli 80 prosenttia ihmisistä saa tartunnan elämänsä aikana. Suurin osa, noin 80–90 prosenttia HPV-infektioista paranee spontaanisti. Tästä huolimatta osa infektioista kroonistuu ja kehittyy vuosien saatossa syöviksi.

Yksilötasolla on vaikea vaikuttaa siihen, saako HPV-infektion vai ei, sillä se tarttuu paitsi sukupuoli- myös ihokontaktissa. Kondomin käyttö antaa noin 70-prosenttisen suojan.

Harald zu Hausenin löydöksestä huolimatta HPV-infektion aiheuttamien syöpien hävittämiseen on vielä matkaa. Maailmanlaajuisesti HPV-infektio aiheuttaa arviolta 630 000 uutta syöpätapausta vuodessa: naisten syövistä noin yhdeksän prosenttia ja miesten syövistä noin yhden prosentin.

Vuonna 2018 kohdunkaulan syöpä oli maailmanlaajuisesti naisten neljänneksi yleisin syöpä. Suomessa se on puolestaan naisten 17. yleisin syöpä.

Korkean riskin HPV-tyypit hävitettävissä rokotteilla

Kohdunkaulansyövän ennaltaehkäisemiseksi tyttöjen HPV-rokote lisättiin kansalliseen rokotusohjelmaan vuonna 2015. Suomen kansallisessa rokotusohjelmassa oleva rokote antaa suojan korkean riskin virustyyppejä 16 ja 18 vastaan.

Tutkimusten mukaan rokotteen antama suoja on lähes sataprosenttinen, kun rokote otetaan ennen altistumista, eli käytännössä ennen sukupuolielämän aloittamista. Lisäksi rokotteen tutkittu suojavaikutus on pitkäkestoinen.

Suomessa rokotteen saavat ovat iältään 11–12-vuotiaita. Tällä hetkellä rokotuskattavuus on kuitenkin vasta vajaan 70 prosentin tasolla – ja alueellinen vaihtelu on huomattavaa. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla rokotteen otti viime vuonna alle 60 prosenttia rokoteikäisistä tytöistä, kun taas Pohjois-Savossa päästiin lähes 80 prosentin rokotuskattavuuteen.

Tutkimusten mukaan riittävän rokotuskattavuuden myötä olisi mahdollista hävittää korkean riskin HPV 16 ja 18. Sitä kautta luonnollisesti ehkäistäisiin myös kyseisten virusten aiheuttamien syöpien kehittymistä.

Nykyinen, pelkkä tyttöjen 70 prosentin rokotuskattavuus ei kuitenkaan tähän riitä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi helmikuussa 2019 raportin, jossa suositellaan rokotteen lisäämistä myös poikien rokotusohjelmaan. THL:n arvion mukaan sekä tyttöjen että poikien 70 prosentin rokotuskattavuudella on mahdollista ajan myötä hävittää ne HPV-tyypit, joita vastaan rokote antaa suojan, eli käytännössä HPV 16 ja 18.

Tehokkain laumasuoja rokottamalla molemmat sukupuolet

Arviot riittävistä rokotuskattavuuksista perustuvat kliinisiin tutkimuksiin ja matemaattisiin malleihin, ja Suomella on ollut merkittävä rooli HPV-rokotetutkimuksen osalta. Tampereen yliopiston johdolla toteutettiin laaja paikkakuntasatunnaistettu tutkimussarja, jossa arvioitiin HPV-rokotteen vaikuttavuutta sekä myös toimivinta rokotusstrategiaa.

Tutkimusryhmän viime vuonna julkaiseman tutkimuksen mukaan jo tyttöjen 45 prosentin ja poikien 20 prosentin rokotuskattavuus riittäisi synnyttämään laumasuojan korkean riskin HPV18 vastaan. Laumasuojaa  HPV16 vastaan ei kuitenkaan kyseisillä kattavuuksilla pystytty samassa tutkimuksessa saavuttamaan.

THL:n toteuttaman, matemaattiseen malliin perustuvan arvion mukaan rokotuskattavuuden tulisi olla molemmilla sukupuolilla 70 prosenttia, jotta myös HPV16 hävittäminen olisi mahdollista. Syynä HPV16 vaatimalle korkeammalle rokotuskattavuudelle on sen hidas paraneminen.

Tutkimusten mukaan rokottamalla vain tytöt on mahdollista saada aikaan laumasuoja, etenkin mikäli tyttöjen rokotuskattavuus on riittävän korkea. Skotlannissa kohdunkaulan syövän on havaittu vähentyneen myös rokottamattomien keskuudessa sen jälkeen, kun HPV-rokote lisättiin kansalliseen rokotusohjelmaan. Tyttöjen rokotuskattavuus Skotlannissa on ollut yli 85 prosentin luokkaa.

Toisaalta, koska molemmat sukupuolet kantavat ja levittävät virusta yhtä lailla, molempien sukupuolten rokottaminen luo tehokkaamman laumasuojan, eikä se ole riippuvainen vain tyttöjen korkeasta rokotuskattavuudesta.

Lisäksi HPV 18 ja 16 hävittäminen edellyttää käytännössä molempien sukupuolten rokottamista. Tampereen yliopiston paikkakuntasatunnaistetussa kliinisessä tutkimuksessa vertailtiin tyttöjen rokottamisen synnyttämää laumasuojaa molempien sukupuolten rokottamisen aikaansaamaan laumasuojaan. Molempien sukupuolten rokottaminen osoittautui tässä tutkimuksessa tehokkaammaksi vaihtoehdoksi.

Rokotteesta hyötyvät molemmat sukupuolet

Vaikka HPV-rokotteen ensisijaisena tarkoituksena on tällä hetkellä kohdunkaulan syövän vähentäminen, se ehkäisee muitakin HPV-välitteisiltä syöpiä, kuten peräaukon, peniksen sekä suun ja nielun alueen syöpiä. Näissä molemmat sukupuolet hyötyvät rokotteesta yhtä lailla.

HPV-infektion syyosuus eri syöpien kehittymisen kannalta vaihtelee. Esimerkiksi pään ja kaulan alueen syövissä HPV:n syyosuus on 20–50 prosenttia. Suunielun syövistä HPV-infektio aiheuttaa joka toisen. Penissyövistä puolestaan noin kolmasosan katsotaan kehittyvän HPV-infektion pohjalta. Peräaukon syöpä on maailmanlaajuisesti verrattain harvinainen, mutta HPV-infektio on sen keskeisin riskitekijä.

Kaikkien edellä mainittujen syöpien riskitekijöinä toimivat HPV 16 ja 18, eli samat HPV-tyypit, joita vastaan Suomen kansallinen rokotusohjelma antaa suojan.

Niin penissyöpien kuin myös pään ja kaulan alueen syöpien määrät ovat viime vuosina lisääntyneet etenkin länsimaissa. Syytä ilmiöön ei tiedetä, mutta yksi mahdollinen selittävä tekijä on HPV-infektio.

Tämän vuoksi sukupuolineutraali rokotusohjelma on järkevä ratkaisu paitsi kohdunkaulan syövän, myös muiden HPV-välitteisten syöpien ennaltaehkäisemiseksi.

Sukupuolineutraali rokotusohjelma on kustannustehokas

Sukupuolineutraali rokotusohjelma on arvioitu kustannustehokkaaksi, kun huomioidaan niin sairauksien aiheuttamat kustannukset kuin laatupainotettujen elinvuosien menetys.

THL:n raportin mukaan rokottamalla sekä tytöt että pojat olisi mahdollista säästää vuosittain 15,3 miljoonaa euroa HPV-infektion aiheuttamien syöpien ja esiasteiden hoidon kustannuksissa. Samalla laatupainotteisten elinvuosien määrä kasvaisi 2 500 vuodella.

Luonnollisesti rokotusohjelman aikaansaamat säästöt ilmenevät vasta tulevaisuudessa, rokotettujen ikäluokkien tullessa ikään, jossa tyypillisesti sairastutaan syöpään.

Kohdunkaulan syövän esiasteiden seulonnat ovat yksi merkittävä HPV-infektioiden aiheuttama kuluerä. Vaikka rokote ei poista seulontojen tarvetta, rokotteiden avulla voidaan tulevaisuudessa todennäköisesti vähentää seulontojen määrää. Samalla vähenevät kohdunkaulan syövän esiasteiden hoidosta aiheutuva huoli ja vaivannäkö.

HPV-rokote on tutkitusti turvallinen

HPV-rokotteet ovat saaneet mediahuomiota myös mahdollisten haittavaikutusten vuoksi. THL:n haittaselvityksessä ei kuitenkaan tullut esiin eroja, kun yli sadantuhannen rokotetun tytön terveyskehitystä verrattiin rokottamattomiin tyttöihin. Esimerkiksi autoimmuunitaudit eivät olleet sen yleisempiä rokotetuilla kuin rokottamattomilla.

Rokotteen yleisimät haittavaikutukset ovat ohimenevä päänsärky ja injektiokohdan paikallisoireet, kuten punoitus ja turvotus. Rokotteet eivät sisällä kokonaisia viruksia, joten ne eivät voi aiheuttaa tartuntaa.

On mahdollista, että rokotteiden ympärillä käyty keskustelu on osaltaan vaikuttanut myös suhtautumiseen HPV-rokotteeseen. Tutkimustiedon valossa HPV-rokotteen hyödyt kuitenkin ylittävät moninkertaisesti sen haitat.

Kaiken kaikkiaan HPV-infektioiden aiheuttama tautitaakka on suuri, kun huomioidaan sen merkitys paitsi kohdunkaulan syövän, myös muiden syöpien kehittymisen kannalta.

On epätavallista, että virusinfektion ja syövän välinen yhteys on yhtä selvä kuin HPV-infektion tapauksessa. Sen vuoksi rokotteen hyödyt ovat niin merkittävät.

Mikäli rokotuskattavuus saadaan riittävälle tasolle, syöpää aiheuttavien HPV-virusten hävittäminen on tulevaisuudessa mahdollista. Sukupuolineutraali rokotusohjelma on tehokas ja helposti toteutettava menetelmä tavoitteen saavuttamiseksi.Laura Tuunanen

Kirjoittaja on neljännen vuoden lääketieteen opiskelija Turusta, jonka mielestä kuunteleminen on yhtä tärkeää kuin vastakkaisten mielipiteiden haastaminen. Vapaa-ajallaan hän harrastaa sirkusta. Hänen mielestään liikkuminen yhdistettynä luovuuteen ja rentoon yhdessäoloon tuo valtavasti energiaa.

LISÄÄ SAMALTA KIRJOITTAJALTA

Matts Ahlbäck

Kirjoittaja on lääketieteen ja taloustieteen kandidaatti. Vapaa-ajallaan hän elää keskimäärin terveellisesti, ja miettii miten tehdä hyvät valinnat huonoja helpommiksi. “Tahdonvoimaan perustuva rutiini pettää stressin edessä. Millä muutoksilla epämukavasta asiasta tulee vaivaton, tai jopa mieluisa?”

LISÄÄ SAMALTA KIRJOITTAJALTA

2 ajatusta aiheesta “Tulisiko HPV-rokote antaa myös pojille?”

 1. Kliininen data HPV-rokotteiden syöpää ehkäisevästä vaikutuksesta puuttuu kokonaan. HPV-virustyyppejä on muutama sata. Jos GSK:n kahden virustyypin Cervarix-rokote estää tehokkaasti kohdunkaulan syöpää, miksi ihmeessä Merck’in 9-valenttinen Gardasil-9 on tuotu myös Suomen markkinoille. Olisiko kysymyksessä syövän estämisen sijasta raha?

  Epidemiloginen data osoittaa että kohdunkaulan syöpätapaukset HPV-rokotetuilla ovat lisääntyneet Australiassa, Isossa Britanniassa, Ruotsissa, Norjassa ja USA:ssa. (http://docteur.nicoledelepine.fr/paradoxical-effect-of-anti-hpv-vaccine-gardasil-on-cervical-cancer-rate/) Ruotsissa kasvu yli 50%. (http://ijme.in/articles/increased-incidence-of-cervical-cancer-in-sweden-possible-link-with-hpv-vaccination/?galley=html).

  Skotlannin syöpärekisterin mukaan kohdunkaulan syöpä on vuosina 2007-2017 lisääntynyt 4,7% (https://www.isdscotland.org/Health-Topics/Cancer/Cancer-Statistics/Female-Genital-Organ/#cervix).

  HPV-rokote Gardasil-9 valmisteyhteenvedon sivulla 10/41 rokotevalmistaja Merck kertoo vakavien rokotehaittojen määräksi 2,3% eli 23 000 vakavaa haittaa per miljoona rokotettua.(https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00037408.PDF) Syöpärekisterin mukaan vuositasolla Suomessa kohdunkaulansyöpään sairastuu noin 160 ja menehtyy noin 50 naista, joka on alle 1% kaikista naisten syöpäkuolemista Suomessa. Suhteutettuna 2 794 480 naisen määrään, miljoonasta naisesta 57 sairastuu ja 18 naista menehtyy kohdunkaulan syöpään Suomessa. Vakava rokotehaitta/elinikäinen ruuminvamma on 403 kertaa todennäköisempi kuin sairastuminen kohdunkaulan syöpään ja 1277 kertaa todennäköisempi kuin kuolema kohdunkaulansyövän seurauksena. Kuinka järkevältä kuullostaa 23 000 vakavan rokotehaitan aiheuttaminen, jotta voitaisiin estää 57 suomalaisnaisen sairastuminen kohdunkaulan syöpään?

  1. Jos luetaan tuota raporttia ilman kirsikanpoimintaa, niin ei näytä enää niin vakavalta:

   ”Out of the 15,778 individuals who were administered GARDASIL®9 and had safety follow-up, 356 reported a serious adverse event; representing 2.3% of the population. Four individuals administered GARDASIL®9 reported at least one serious adverse event that was determined to be vaccine-related. The vaccine-related serious adverse events that occurred during the study period were pyrexia, allergy to vaccine, asthmatic crisis, and headache. No vaccine-related deaths were reported.”

   Eli noita ”vakavia” sivuvaikutuksia tuli *rokotteesta* vain neljälle, ja nämä ”vakavat sivuvaikutukset” olivat kuume, allergia kyseiselle rokotteelle, astmakohtaus ja päänsärky.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *Lue myös

artikkeli

Altistaako alumiini autismille? 31/05/2019

Ilman rokotteita moni vakava tauti, kuten isorokko tai sikotauti, riehuisi yhä keskuudessamme. Taudit aiheuttaisivat ihmisille kärsimystä ja vaarallisia liitännäistauteja, joiden…

artikkeli

Ovatko Pandemrix-rokotteen haitat sen hyötyjä suuremmat? 10/05/2019

Vuosina 2009-2010 lähes kolme miljoonaa suomalaista sai Pandemrix-rokotteen sikainfluenssapandemian ehkäisemiseksi. Rokotusten jälkeen kuitenkin todettiin, että Pandemrix lisäsi narkolepsiaan sairastumisen riskiä…

Ehdota meille aihetta

Oletko törmännyt terveysväitteisiin, joiden todenperäisyys jäi vaivaamaan mieltäsi? Lähetä kysymyksesi meille! Valitsemme artikkeleiksi aiheita myös lukijoiden kysymysten joukosta.

Seuraa meitä somessa

Tämän sivuston suunnittelusta ja tuotannosta vastasi Kansanvalistusseura (2019). Sivuston artikkelien tuotantoon on saatu rahoitusta lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Graafinen suunnittelu: Sanna Lehti, tekninen toteutus Big Vision